Vedtægter

Jysk Mopa Klub

Vedtægter

Vedtægter for Jysk Mopa Klub. Version 04/02-2023


§1. Klubbens navn er Jysk Mopa Klub (JMK)

§2. Klubbens formål er i fællesskab at dyrke sejlads på et plan, hvor familien indgår som et naturligt led og at arrangere fælles jagt og fisketure, herunder Mopa træf.

§3. Klubbens Øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Regnskabsåret er kalenderåret. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen bestemmer dette, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt — med angivelse af dagsorden — begærer dette over for formanden.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt, og med mindst 14 dages varsel. Endelig dagsorden sendes 8 dage før generalforsamlingen.
Med indkaldelsen følger dagsorden.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Beslutningen om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræver dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§4. På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer samt suppleant. Valget sker for 2 år ad gangen. Efter det første driftsår er to bestyrelsesmedlemmer på valg. Endvidere vælges en revisor ligeledes for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.
Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Om det på møderne behandlede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§5. Generalforsamlingen drøfter og beslutter ved flertalsbeslutning årets klubaktiviteter således f.eks. tid og sted for mopa ture, fællesture, fisketure, havjagtture og lignende aktiviteter.

§6. Fabrikanter og forhandlere af både, bådmotorer samt tilbehør til samme eller andre, der har en kommerciel interesse i klubbens arbejde, kan ikke vælges til bestyrelsen.

§7. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt inden generalforsamlingen. Kvitteringen for rettidig betaling kontingent gives således stemmeret på generalforsamlingen.

§8. Udmeldelse sker automatisk ved manglende betaling af kontingent på generalforsamlingsdatoen.

§9. I tilfælde af klubbens opløsning er det den bestyrelse, der træffer beslutning om hvordan klubbens midler skal anvendes.

§10. Som medlemmer kan optages personer, der er tilknyttet en Mopa eller som tidligere har været medlem af klubben. Stemmeretten følger medlemskabet.

 

§11. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når den finder grund dertil. Et medlem, der er ekskluderet, kan indenfor en tidsfrist af 8 dage fra eksklusionen, skriftligt forlange kendelsen appelleret til en generalforsamling, der ved simpel stemmeflerhed afgør, om eksklusionen skal stå ved magt.


§12. Enhver båd som deltager i sejlads arrangement under Jysk Mopa Klub og/eller Øernes Mopa Klub, skal have tegnet gyldig ansvarsforsikring; gyldig ansvarsforsikrings bevis, skal kunne forevises på begæring.
Vedrørende kontingentbetaling.


Kontingent er 100,00 kr. og bedes indbetalt til kasseren
konto nummer. 9174-6581442449.


Ved indbetaling oplys venligst navn, båd nr. i nævnte rækkefølge hvis der er plads.


HUSK – HUSK – HUSK, at give kasseren eller formanden besked ved flytning, ny mail adresse, nyt tlf. nr. og ny båd.


Venlig hilsen.
Jysk Mopa Klub